Područje certifikacije LTMCert-a su sljedeći proizvodi:

  • vrata, prozori, zaklopci, ulazna vrata i srodni proizvodi (prema normama EN 14351-1/-2 i EN 16034)

  • proizvodi za kontrolu požara i dima (prema normama EN 12101-1, EN 12101-2, EN 12101-3, EN 12101-7, EN 12101-8 i EN 15650)

Certifikacijska shema prema kojoj se certificiraju proizvodi u usklađenom području vidljiva je u obrascu LTM-CP-04.Ob03 Certifikacijska shema

Certifikacijska shema prema kojoj se certificiraju protupožarna i /ili protudimna unutarnja vrata u neusklađenom području vidljiva je u obrascu LTM-CP-04.Ob21 Certifikacijska shema ZGP

Od 28.3.2017. LTMCert kao organizacijska jedinica  LTM-a je ovlašten od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH za radnje izdavanja certifikata o stalnostim svojstava građevnih proizvoda ( u sustavu 1).

Temeljem toga je LTMCert postao  prijavljeno tijelo (Notified Body) broj NB 2483 za provođenje radnji početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda, te izdavanje certifikata o stalnosti svojstava gore navedenih građevnih proizvoda ( registar prijavljenih tijela dostupan je na Nando bazi podataka).

Usklađeno područje obuhvaća proizvode za koje postoji usklađena tehnička specifikacija i podrazumijeva primjenu Uredbe (EU) 305/2011, a neusklađeno područje se odnosi na sve druge proizvode na koje se primjenjuje nacionalna zakonska regulativa.

Objašnjenja u vezi s ostalim sustavima ocjenjivanja i sa postupcima donošenja europske i hrvatske tehničke ocjene navedena su u Uredbi 305/2011 te u Zakonu o građevnim proizvodima.

Postupak certifikacije – ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provodi se u skladu sa ZGP, glava II. za usklađeno područje uz primjenu:

Stavljanje građevnih proizvoda na hrvatsko, odnosno europsko tržište

Tržište RH

za usklađeno područje 
obavezna primjena postupaka prema prilogu V. Uredbe 305/2011, izdavanje Izjave o svojstvima i stavljanje CE oznake na proizvod (CE znak). Sadržaj izjave o svojstvima za usklađeno područje definiran je u prilogu III. Uredbe 305/2011, odnosno Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 574/2014

za neusklađeno područje
obavezna primjena glave III. ZGP, izdavanje Izjave o svojstvima i stavljanje C oznake na proizvod (C znak). Sadržaj Izjave o svojstvima za neusklađeno područje propisan je pravilnikom iz čl. 55. ZGP (Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda NN118/2019)

Tržište EU

  • U usklađenom području proizvod se može stavljati na tržište drugih država članica EU (i tržišta EEA) nakon izdavanja Izjave o svojstvima (u skladu s Uredbom) i stavljanja CE oznake na proizvod
  • U neusklađenom području primjenjuje se Uredba (EZ) 764/2008 (tekst HRENGL). Proizvod se može stavljati na tržište drugih država članica EU (i tržišta EEA) nakon izdavanja Izjave o svojstvima (u skladu sa ZGP) i stavljanja C oznake na proizvod (čl. 26., 29. i 30. ZGP). Pri tome mogu postojati određena ograničenja pojedinih država članica o čemu je informacija navedena na Kontaktnoj točki članice ( Popis kontaktnih točaka država članicaKontaktna točka MGIPU)

Postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u LTMCert-u definiran je u LTM-PR-01 Pravila za certifikaciju koja služe kao opće obavijesti sudionicima certifikacije o postupku, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje certifikata, te o pravima i obvezama LTMCert-a i podnositelja prijave.

Za stjecanje certifikata proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik treba poslati ispunjenu LTM-CP-04.Ob01 Prijava za certifikaciju, na temelju čega započinje postupak certificiranja.

Registar certifikata dostupan je svima na internet stranici LTM d.o.o.